Organisationen

Borup Idrætsforening er en paraplyorganisation for de 12 selvstændige afdelinger der er tilknyttet på nuværende tidspunkt.
Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet, hvor afdelingerne alle er repræsenteret efter sin størrelse. Repræsentantskabet holder repræsentantskabsmøde hvert år i april måned.
Den daglige drift varetages af Forretningsudvalget (FU), som refererer til og vælges direkte af repræsentantskabet. Forretningsudvalget refererer i dagligdagen til Hovedbestyrelsen (HB) hvor alle afdelinger er repræsenteret, typisk ved formanden.
Hver afdeling har sin egen bestyrelse og egne valg hertil.

Organisationsdiagram-1000-px

Forretningsudvalget (FU)

Forretningsudvalget er valgt direkte på repræsentantskabsmødet og varetager den daglige drift.

Forretningsudvalget og ansvarsområder:

Kurt Jensen, formand

Ansvarsområder:

Anette Simoni, næstformand

Ansvarsområder:

Britta Olsen, kasserer

Ansvarsområder:

Thomas Jensen, sekretær

Ansvarsområder: Hus og Plads, ansatte under Borup idrætsforening

Lars Fogde, medlem

Ansvarsområder:

Vakant

Se referater fra Forretningsudvalgets møder her.

Hovedbestyrelse (HB)

Hovedbestyrelsen er sammensat af en repræsentant fra hver afdeling, typisk formanden, samt forretningsudvalget. Halinspektøren fra Skovbohallerne deltager som observatør på møderne.

Hovedbestyrelsens sammensætning:

Formand, Forretningsudvalget (FU)
Næstformand, Forretningsudvalget (FU)
Kasserer, Forretningsudvalget (FU)
Medlem, Forretningsudvalget (FU)
Medlem, Forretningsudvalget (FU)
Medlem, Forretningsudvalget (FU)
Medlem, Forretningsudvalget (FU)
Repræsentant fra Borup Badminton
Repræsentant fra Borup Cykelmotion
Repræsentant fra Borup Dart
Repræsentant fra Borup Fitness
Repræsentant fra Borup Floorball
Repræsentant fra Borup Fodbold
Repræsentant fra Borup Gymnastik
Repræsentant fra Borup Handicapsvømning
Repræsentant fra Borup Håndbold
Repræsentant fra Borup Løbeklub
Repræsentant fra Borup Svømning
Repræsentant fra Borup Tennis
Repræsentant fra Skovbohallerne

Se referater fra Hovedbestyrelsens møder her.

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed. Repræsentantskabet består af repræsentanter fra alle afdelinger, udpeget efter en model der er fastlagt i vedtægterne, og som består af et fast antal og et variabelt antal til hver afdeling.

Fordelingen ser ud som følger:

Fast
Grundtal pr. afdeling, 3 medlemmer
Variabel
1 medlem pr. påbegyndt 200 medlemmer

Så har en afdeling f.eks. 520 medlemmer, ser regnestykket ud som følger.
3 medlemmer fast tildelt og 3 medlemmer for de 520 medlemmer, som er 3x påbegyndt 200 medlemmer.
I alt altså 6 medlemmer.

Repræsentantskabsmødet skal afholdes i april med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 2. Hovedbestyrelsens beretning v/formanden
 3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren
 4. Fremlæggelse af budget v/kassereren
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til forretningsudvalget
 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 8. Eventuelt 
Se referater fra Repræsentantskabsmøderne her.

Nøgler i Borup Idrætsforening

Der er tre låsesystemer i brug i idrætsforeningens område.

 • Idrætsforeningens eget Salto system med røde og blå nummererede nøglebrikker, bruges bl.a. i klubhuset, i de udendørs omklædninger, ved toiletterne i mellemgangen, på tennisanlægget, på kunstbanen og til at tænde og slukke for lysanlægget til græs og kunstbanen.
 • Derudover er der et separat nøglesystem som Borup Fitness bruger til deres medlemmer, som sikrer dem adgang til Borup Fitness udenfor hallens åbningstider.
 • Det tredje system er Skovbohallernes systems som dækker hallens område, dog undtaget døren ind til Sportscafeen, som er Borup Idrætsforenings område.

Det er muligt for bestyrelsesmedlemmer, trænere og for enkelte afdelinger også medlemmer at få udleveret nøgler. Det skal dog altid være afdelingen der anmoder om en nøgle på personens vegne. Nøglebrikkerne må IKKE overdrages da de er registreret på dit navn.

Indehaveren af en nøgle skal være indforstået med at brugen af nøglerne log-føres og at man personligt hæfter for brugen af nøglen, med dertil hørende ansvarsforpligtelser.

Henvendelser omkring nøgler til Borup Idrætsforenings nøglesystem, sendes til doere@borup-idraet.dk

Forsikringer

De enkelte afdelinger er selv ansvarlige for deres forsikringsforhold i forhold til almindelige forsikringer.

Som udgangspunkt er de ellers dækket af idrættens forsikringer der kollektivt er tegnet via DIF og DGI, hvor man kan se dækningen på www.idraettensforsikinger.dk

Den enkelte udøver er selv dækkes af sin egen forsikring når man udøver sin idræt.

Borup Idrætsforening har ansvaret for forsikring af klubhus, bygning og andre overordnede forsikringer.

Besøg Idrættens Forsikringer her

Idtaettensforsikringer_800_px

Vedtægter for Borup Idrætsforening

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er “Borup Idrætsforening”, hvilket i forkortelse gengives som BIF.

Stk. 2. Foreningen er stiftet den 6. september 1916

Stk. 3. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at fremme interessen for idræt, og organisere idrætsudøvelse såvel på elite – som motionsplan. Foreningen skal herigennem søge at være et naturligt samlingspunkt i området, og sikre alle generationer gode fritidsbeskæftigelsesmuligheder.

§ 3 Struktur og organisation

Stk. 1. Borup Idrætsforening, BIF er i forhold til de idrætsudøvende afdelinger en selvstændig enhed betegnet hovedforeningen.

Stk. 2. De idrætsgrene der udøves under hovedforeningen organiseres i selvstændige afdelinger.

Stk. 3. Hovedforeningen og de enkelte afdelinger er juridisk og økonomisk uafhængige enheder.

Stk. 4. Hovedforeningens organer er repræsentantskabet, hovedbestyrelsen, forretningsudvalget samt de af hovedbestyrelsen nedsatte udvalg.

Stk. 5. Afdelingerne kan i henhold til §8, stk. 2 supplere herværende vedtægter med egne vedtægter, der alene er gældende for den enkelte afdeling.

Stk. 6. Som bilag til herværende vedtægter indgår samarbejdsaftale for BIF med tilhørende etiske regler.

Det er hovedbestyrelsens ansvar at samarbejdsaftalen løbende tilpasses det aftalte.

En afdeling skal til enhver tid overholde den gældende samarbejdsaftale med tilhørende etiske regler.

§ 4 Medlemsforhold

Stk. 1. Foreningen består af aktive og passive medlemmer, der er tilsluttet en eller flere afdelinger.

Stk. 2. Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens vedtægter.

Optagelse af medlemmer sker ved anmodning herom til en afdeling.

Stk. 3. Et medlem kan bringe sit medlemskab til ophør ved at indlevere en skriftlig udmeldelse med mindst 1 måneds varsel til afdelingen. Afdelingen kan dispensere fra kravet om skriftlighed og fristen, blandt andet ved sygdom og flytning.

Stk. 4. Foreningen kan bringe medlemskabet til ophør i overensstemmelse med reglerne i § 11.

Stk. 5. Hovedbestyrelsen kan udnævne nuværende og tidligere medlemmer til æresmedlemmer.

De til enhver tid gældende rettigheder og pligter for æresmedlemmer fremgår af BIF´s samarbejdsaftale.

§ 5 Repræsentantskabet

Stk. 1. Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed, og kan træffe beslutninger om alle hovedforeningens forhold.

Stk. 2. Repræsentantskabet består af medlemmerne af forretningsudvalget, samt et antal repræsentanter for hver af foreningens afdelinger.

Stk. 3. Hver afdeling har tre repræsentanter. Herudover har afdelingen en medlemsrepræsentant for hver påbegyndt 200 medlemmer. Antallet af medlemsrepræsentanter fastlægges på grundlag af afdelingens senest indberettede medlemstal til Køge kommune. Er dette medlemstal således 1 – 199 har afdelingen i alt 4 repræsentanter. Hvis medlemstallet er 400 – 599 har afdelingen i alt 6 repræsentanter.

Herudover udpeger afdelingen op til 3 navngivne suppleanter. Repræsentanterne og suppleanterne udpeges for en periode frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 4. Den enkelte afdeling udpeger selv sine repræsentanter.

En repræsentant skal være fyldt 16 år.

Stk. 5. Repræsentantskabet vælger medlemmerne til foreningens forretningsudvalg.

§ 6 Hovedbestyrelsen

Stk. 1. Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget, samt af et medlem fra hver afdelingsbestyrelse.

Valg til forretningsudvalget sker i henhold til reglerne jf. § 9.

Repræsentanter fra afdelingerne udpeges af de enkelte afdelingers bestyrelse.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan træffe afgørelse i alle anliggender, medmindre andet følger af vedtægterne eller er besluttet af repræsentantskabet.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 4. Formanden indkalder til hovedbestyrelsesmøder så ofte der er behov herfor. Møde skal dog mindst afholdes hver tredje måned.

Hovedbestyrelsesmøde skal endvidere afholdes, såfremt krav herom fremsættes af mindst to hovedbestyrelsesmedlemmer.

Indkaldelse til møde sker ved udsendelse af dagsorden med mindst syv dages varsel. Undtagelser herfra kan dog ske, hvis der foreligger særlig omstændigheder, så fristen ikke kan overholdes. Der kan ikke træffes beslutninger om forhold der ikke er nævnt i dagsordenen, med mindre der er tale om uopsættelige forhold.

Stk. 5. Sekretæren udarbejder mødereferat indeholdende alle trufne beslutninger.

Endvidere fører sekretæren en protokol over foreningens hæderstegn, udnævnelser af æresmedlemmer, tildeling af pokaler og lignende.

Stk. 6. Hovedbestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden for sin virksomhed.

Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg. I disse udvalg kan også deltage andre end hovedbestyrelsesmedlemmer. Der føres som minimum beslutningsreferater fra udvalgsmøderne.

Udvalg refererer direkte til hovedbestyrelsen.

Stk. 8. Hovedbestyrelsen kan foranledige nye afdelinger oprettet. En ny afdeling skal hurtigst muligt etableres som selvstændig enhed ved en stiftende generalforsamling.

§ 7 Forretningsudvalget

Stk. 1. Forretningsudvalget består af fire – syv medlemmer som vælges af repræsentantskabet.

Stk. 2. Forretningsudvalget varetager foreningens daglige arbejde, herunder møders forberedelse og effektuering af vedtagelser/beslutninger.

Stk. 3. Forretningsudvalget fører oversigt over æresmedlemmer i BIF.

§ 8 Afdelingerne

Stk. 1. Afdelingerne ledes af en afdelingsbestyrelse.

Afdelingsbestyrelsen består af minimum 3 medlemmer: Formand, næstformand og kasserer.

Stk. 2. Såfremt der udarbejdes supplerende vedtægter skal disse være i overensstemmelse med herværende vedtægter og hovedforeningens øvrige bestemmelser, herunder samarbejdsaftalen.

Afdelingens vedtægter fremsendes til hovedbestyrelsen til orientering.

Såfremt afdelingens vedtægter er i strid med hovedforeningens vedtægter, er de pågældende bestemmelser uden gyldighed.

Stk. 3. Afdelingen aflægger selvstændigt regnskab samt udarbejder eget budget.

Afdelingen beslutter og opkræver selv kontingent.

Stk. 4. Afdelingen er pligtig at betale kontingent til hovedforeningen efter de herom til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af hovedbestyrelsen.

Kontingent til hovedforeningen betales på grundlag af medlemstallet pr. 31. december, med virkning for den efterfølgende kontingentbetaling.

Kontingentets størrelse besluttes af hovedbestyrelsen.

Stk. 5. Foreningens afdelinger kan tilslutte sig de respektive specialforbund under Danmarks Idræts Forbund eller lignende hovedorganisationer.

Stk. 6. Afdelingens klubdragt skal primært være hvid trøje og blå benklæder. Foreningen har et fælles bomærke. Foreningens bomærke må ikke benyttes uden godkendelse fra enten en afdelingsbestyrelse eller Hovedbestyrelsen.

§ 9 Repræsentantskabsmøde

Stk. 1. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i april med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 2. Hovedbestyrelsens beretning v/formanden
 3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren
 4. Fremlæggelse af budget v/kassereren
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til forretningsudvalget
 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Stk. 2. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 3 ugers skriftligt varsel til afdelingerne, samt eventuelt ved annoncering herom i et lokalt blad. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt når behørig indkaldelse er foretaget.

Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet skal foreligge skriftligt og være forretningsudvalget i hænde senest 2 uger før repræsentantskabsmødet.

Forretningsudvalget sender senest 1 uge før repræsentantskabsmødet de indkomne forslag til afdelingerne.

Stk. 4. Alle foreningens medlemmer har ret til at deltage i repræsentantskabsmødet med ret til at deltage i debatten, men uden stemmeret.

Stemmeberettigede er medlemmer af forretningsudvalget samt de af afdelingerne anmeldte repræsentanter. Stemme kan alene afgives ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt fra den/de fraværende repræsentanter, dog maksimalt 1 skriftlig fuldmagt pr. fremmødt repræsentant.

Afdelingen skal senest syv dage forud for repræsentantskabets møder sende en oversigt over de udpegede repræsentanter samt suppleanter til hovedforeningens sekretær.

Afdelingernes repræsentanter skal være medlem af afdelingen.

Stk. 5. Med mindre andet følger af vedtægterne, afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed om forslag bortfalder dette, mens der ved valg foretages omvalg blandt de kandidater der har opnået samme stemmetal.

Stk. 6. Repræsentantskabsmødet ledes af en af mødet valgt dirigent. Dirigenten bør ikke være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør procedurespørgsmål, og kan beslutte at afstemning skal foretages skriftligt. Såfremt blot et stemmeberettiget medlem kræver skriftlig afstemning, skal dette efterkommes.

Stk. 7. Valgbar som medlem af Forretningsudvalget og som suppleant, er en repræsentant fra afdelingerne til repræsentantskabsmødet eller et medlem af Forretningsudvalget, der er fyldt 16 år. Valg af en ikke tilstedeværende kan foretages, når der foreligger skriftligt samtykke fra den pågældende.

Stk. 8. Valg til forretningsudvalget gælder for en periode af to år.

I lige årstal vælges hovedformand, sekretær og eventuelt et eller to menige medlemmer af forretningsudvalget.

I ulige årstal vælges næstformand, kasserer og eventuelt et eller to menige medlemmer af forretningsudvalget.

Hvert år vælges to suppleanter til forretningsudvalget, to revisorer samt en revisorsuppleant.

Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges direkte af repræsentantskabet, medens forretningsudvalget selv foretager konstituering og arbejdsfordeling i øvrigt

Stk. 9. Sekretæren udarbejder referat af det på repræsentantskabsmødet behandlede, herunder beslutninger og valg.

Stk. 10. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når hovedbestyrelsen finder dette nødvendigt, eller såfremt en afdelingsbestyrelse kræver dette, med angivelse af begrundelse og emner der skal behandles. Repræsentantskabsmødet skal afholdes inden fem uger efter at krav herom er fremsat, og indkaldelse foretages med mindst tre ugers varsel. I øvrigt finder bestemmelserne i §9 stk. 1 – 9 tilsvarende anvendelse.

§ 10 Afdelingernes Generalforsamling

Stk. 1. Senest 14 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde skal afdelingerne afholde deres ordinære generalforsamling,

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning v/formanden
 3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren
 4. Fremlæggelse af budget v/kassereren
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 7. Evt. valg af udvalg, repræsentanter m.v.
 8. Eventuelt

Stk. 2. Generalforsamlingen skal indvarsles senest to uger før i et lokalt blad, på afdelingens hjemmeside eller på lignende betryggende måde.

Stk. 3. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert aktivt og passivt medlem af afdelingen, som ikke er i restance, og som er fyldt 16 år. Såfremt medlemmer er under 16 år, har forældre eller værge stemmeret for denne. Forældre eller værge kan dog aldrig have mere end en stemme, uanset antal medlemmer de repræsenterer.

Medlemmer af forretningsudvalget har ret til at deltage med taleret ved afdelingens generalforsamling.

Stk. 4. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 5. En person kan kun vælges, hvis denne er til stede, eller hvis der foreligger skriftligt samtykke.

Stk. 6. Afdelingsbestyrelsen består af mindst tre medlemmer. Bestyrelsens størrelse fastlægges på generalforsamlingen.

Stk. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen gælder for en periode af to år.

I lige årstal vælges formanden og eventuelt menige medlemmer af bestyrelsen.

I ulige årstal vælges næstformand, kasserer og eventuelt menige medlemmer af bestyrelsen.

Hvert år vælges en – to suppleanter til bestyrelsen.

Stk. 8. Formand, næstformand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, medens bestyrelsen selv foretager konstituering og arbejdsfordeling i øvrigt.

Stk. 9. Der udarbejdes referat af det på generalforsamlingen behandlede, herunder beslutninger og valg.

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder dette nødvendigt, eller såfremt mindst 1/10 af afdelingens medlemmer kræver dette, med angivelse af begrundelse og emner der skal behandles. Generalforsamlingen skal afholdes inden fem uger efter at krav herom er fremsat, og indkaldelse foretages med mindst to ugers varsel. I øvrigt finder bestemmelserne i §10 stk. 2 – 9 tilsvarende anvendelse.

§ 11 Ophør af medlemskab bestemt af foreningen

Stk. 1. Hvis et medlem skylder kontingent til afdelingen, og medlemmet på trods af påkrav herom ikke har betalt det skyldige beløb indenfor en fastsat frist, kan afdelingsbestyrelsen udelukke den pågældende som medlem af afdelingen, og optagelse på ny kan ikke finde sted før dette godkendes af afdelingens bestyrelse.

Stk.2. En afdeling kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Såfremt eksklusion foretages, skal dette indberettes til hovedbestyrelsen. En afdelingsbesluttet eksklusion har ikke virkning for de øvrige afdelinger eller hovedforeningen.

Stk.3. Hovedbestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem af BIF (alle afdelinger), når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutning herom kræver at mindst 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer stemmer for.

Forinden hovedbestyrelsen træffer sin afgørelse, skal den pågældende der påtænkes ekskluderet have haft mulighed for at fremføre sit forsvar.

Såfremt hovedbestyrelsen beslutter at foretage eksklusion, kan den pågældende kræve, at spørgsmålet om eksklusion forelægges det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, eller et af hovedbestyrelsen indkaldt ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Krav herom skal fremsættes af medlemmet inden tre uger efter at hovedbestyrelsens beslutning om eksklusion er meddelt den pågældende. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om begrundelsen for eksklusion, samt medlemmets rettigheder efter nærværende bestemmelse. Den pågældende har ret til at møde for repræsentantskabet for at forsvare sig, og skal underrettes om tidspunktet for mødet senest 2 uger før dette afholdes.

Repræsentantskabets beslutning om eksklusion kræver vedtagelse med 2/3 majoritet blandt de stemmeberettigede. En beslutning om eksklusion er gældende i to år. Herefter kan det ekskluderede medlem igen søge om optagelse i foreningen.

Stk. 4. I stedet for eksklusion kan et medlem idømmes karantæne for en nærmere fastsat periode. Reglerne i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på beslutning om karantæne. Dog er medlemmet automatisk aktivt medlem ved periodens udløb.

§ 12 En afdelings udtræden af foreningen

Stk. 1. Såfremt en afdeling gør sig skyldig i grove brud på foreningens vedtægter, eller på anden måde skader foreningens eller en anden afdelings interesser og omdømme, kan repræsentantskabet ekskludere afdelingen.

Beslutning om eksklusion af en afdeling kræver 2/3 flertal blandt alle stemmeberettigede repræsentanter i foreningen.

Hvis der ikke opnås flertal for beslutningen ved repræsentantskabsmødet, kan beslutning om eksklusion af en afdeling træffes på et efterfølgende repræsentantskabsmøde, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter stemmer for eksklusion af afdelingen.

Stk. 2. En afdeling kan beslutte at udtræde af foreningen, hvis det vedtages af afdelingens medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger i afdelingen.

På den første generalforsamling skal beslutning om udtræden besluttes med mindst 3/4 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

På den efterfølgende generalforsamling skal beslutning om udtræden træffes med mere end halvdelen blandt afdelingens stemmeberettigede medlemmer.

Der skal være mindst 14 dage mellem første og anden generalforsamling.

Stk. 3. Såfremt udtræden af foreningen herefter lovligt er besluttet, mister afdelingen alle rettigheder, som tidligere var en del af samarbejdet i foreningen.

Stk. 4. En udtrædende afdeling kan ikke gøre krav på nagelfast udstyr men udelukkende medtage udstyr der er mobilt, og som naturligt knytter sig til afdelingens virke, og som ikke benyttes af andre afdelinger i BIF.

Stk. 5. En afdeling kan medtage sin økonomi (formue) ud af foreningen. Der udarbejdes en udtrædelsesbalance pr. udtrædelsesdatoen af et advokatfirma udpeget af forretningsudvalget. Advokatudgifter afholdes af den udtrædende afdeling.

En udtrædende afdeling kan ikke gøre krav på værdier i hovedafdelingen eller i andre afdelinger.

§ 13 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1. Foreningens medlemmer, medlemmer af hovedbestyrelsen, forretningsudvalget, afdelingsbestyrelser eller udvalg mv. hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

Stk. 2. Hovedforeningen hæfter ikke for afdelingernes forpligtelser.

En afdeling hæfter ikke for hovedforeningens forpligtelser eller en anden afdelings forpligtelser.

Stk. 3. Hovedforeningen hæfter med sin egen formue for hovedforeningens udgifter.

Den enkelte afdeling hæfter med sin egen formue for afdelingens egne udgifter.

Stk. 4. Hovedforeningen tegnes i det daglige af forretningsudvalget ved formanden eller kassereren.

Alle betalinger gennemføres via erhvervsløsninger eller med godkendelse af to medlemmer fra forretningsudvalget.

Såfremt den økonomiske disposition vedrører køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og/eller bygninger, tegnes foreningen af otte medlemmer af hovedbestyrelsen, heraf mindst 4 afdelingsrepræsentanter og mindst 2 medlemmer af Forretningsudvalget.

Stk. 5. Den enkelte afdeling tegnes i det daglige af afdelingens bestyrelse ved formanden eller kassereren.

§ 14 Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningen og afdelingernes regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen fastsætter for et år ad gangen det kontingent afdelingerne skal betale pr. medlem.

Stk. 3. Hovedforeningens midler skal bortset fra mindre beløb til foreståelse af den daglige drift, på betryggende måde være placeret i pengeinstitut eller tilsvarende.

Værdipapirer skal være noteret i hovedforeningens navn, og placering af midler i værdipapirer må alene foretages i statsobligationer eller lignende.

Afdelingens midler skal bortset fra mindre beløb til foreståelse af den daglige drift, på betryggende måde være placeret i pengeinstitut eller tilsvarende.

Stk. 4. Regnskabet for hovedforeningen skal give et retvisende billede af hovedforeningens økonomi, og skal indeholde driftsregnskab og status.

Regnskabet skal godkendes af hovedbestyrelsen inden forelæggelsen for repræsentantskabet.

Stk. 5. Regnskabet for afdelingen skal give et retvisende billede af afdelingens økonomi, og skal indeholde driftsregnskab og status.

Regnskabet skal udformes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende regnskabsinstruks for Borup IF.

Regnskabet skal godkendes på afdelingens generalforsamling, hvorefter godkendt regnskab forelægges hovedforeningen til orientering jf. §8, stk.3.

Stk. 6. Hovedforeningens regnskab revideres af to af repræsentantskabet valgte personer, der ikke behøver være revisorer af profession. Revisionen skal opfylde de krav til revision, som Køge Kommune fastsætter.

Afdelingernes regnskab revideres af de af repræsentantskabet valgte revisorer efter samme retningslinjer.

§ 15 Ændringer i vedtægterne mv.

Stk. 1. Forandringer i vedtægterne kan besluttes på ethvert repræsentantskabsmøde når mindst 2/3 af de stemmeberettigede jf. § 5, stk. 3 og § 9, stk. 4, tilslutter sig forslaget.

Stk. 2. Fortolkning af vedtægterne afgøres af hovedbestyrelsen, hvis afgørelse kan kræves prøvet ved det førstkommende repræsentantskabsmøde.

Stk. 3. Ændring af samarbejdsaftalen og de etiske regler for BIF vedtages af hovedbestyrelsen.

Ændringer kan efterfølgende kræves prøvet ved det førstkommende repræsentantskabsmøde.

§ 16 Foreningens opløsning

Stk. 1. Hovedforeningen kan kun opløses, hvis det vedtages af to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med mindst 3/4 majoritet blandt det samlede antal stemmeberettigede begge gange.

Der skal være mindst 4 uger mellem første og andet repræsentantskabsmøde.

Stk. 2. Såfremt opløsning af hovedforeningen herefter lovligt er besluttet, bestemmer repræsentantskabet hvorledes der forholdes med foreningens nettoformue, hvilket skal være til idrætslige formål. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.

Herefter vil de enkelte afdelinger være at betragte som selvstændige foreninger.

§ 17 Opløsning af en afdeling

Stk.1. En afdeling kan kun opløses, hvis det vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3/4 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede begge gange. Der skal være mindst 14 dage mellem første og anden generalforsamling.

Stk. 2. Såfremt opløsning af afdelingen herefter lovligt er besluttet, tilfalder afdelingens ejendele og formue BIF ved hovedforeningen.

Ikrafttræden

Således vedtaget på generalforsamlingen 17. april 2012

Senest revideret ved repræsentantskabsmødet 26. april 2017.